Kliniğe konvülsiyon sırasında ya da sonrasında getirilen çocuğa öykü ve muayenesini takiben tanısal amaçlı bir dizi laboratuvar tetkiki yapılır.

Rutin biyokimyasal inceleme yapılmalı mı?

Standard incelemeye tam kan sayımı, glükoz, serum elektrolitleri, kreatinin, üre, kalsiyum, magnesiyum ve amonyak alınır. 12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkin çalışmalarında ilk afebril konvülsiyonda rutin laboratuvar incelemesinin tanıya katkısı olmadığı gösterilmiştir. Metabolik soruna işaret eden öykü ve muayene bulgusu olmayan , kliniği hızla düzelen 6 ayın üzerindeki çocuklarda rutin biyokimyasal inceleme gerekli görülmemektedir. Bununla birlikte çocuklarda bazı metabolik sorunların kliniğe yansımadan görülebilmesi, özellikle yaşı küçük olanlarda çok dikkatli davranılmasını, rutinlerin alınmasını gerektirmektedir.

Ponksiyon lomber yapılmalı mı?

İlk ateşsiz konvülsiyonda rutin ponksiyon lomber (PL) yapılması önerilmez. Ancak süt çocukları (özellikle <6 ay) PL açısından değerlendirilmelidir. Meningeal bulgusu, bilinç değişikliği olan ve kliniği düzelmeyen her yaştaki çocukta PL yapılmalıdır. Özellikle bilinci açılmayan ve fokal bulgusu olan çocuklarda PL öncesi merkezi sinir sistemi görüntülemesi gerekir.

Elektroensefalografi (EEG)

EEG’nin konvülsiyonun tekrar riskini ortaya koymada yararlı bir yöntem olduğu kabul edilir ve bu prognostik değeri nedeniyle her ilk ateşsiz konvülsiyondan sonra çekilmesi önerilir. Ancak tekrar riskinin en güçlü belirleyicisi etiyolojidir. EEG prognoz dışında konvülsiyon ayırıcı tanısında, özgün epileptik sendromun sınıflandırılmasında yardımcıdır, tedavi kararını etkilemektedir.

İlk ateşsiz konvülsiyonu takiben ilk 24 saatte çekilen EEG’nin epileptiform bozuklukları göstermede daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Ancak postiktal yavaşlama 24-48 saat sürebildiği için değerlendirmede dikkatli olunmalıdır.

Nöroradyolojik değerlendirme

İlk ateşsiz konvülsiyonla gelen çocukların yaklaşık üçte birinde nöroradyolojik bulgu saptanmaktadır, ancak bunların çoğu tedavi yaklaşımını etkilememektedir. Çalışmalara bakıldığında yaklaşık % 2 oranında klinik değerlendirmeyi ilerletecek derecede ciddi bulguya rastlanılmıştır. Nöroradyolojik inceleme acil ise bilgisayarlı beyin tomografisi çekilir, acil değil ise magnetik resonans görüntüleme tercih edilir.

Acil görüntüleme her yaştaki çocukta hızla düzelmeyen postiktal fokal bulgu varlığında, konvülsiyondan saatler sonra kliniği düzelmeyenlerde, organik lezyon şüphesi olanlarda ve konvülsiyon nedeni belirlenemeyenlerde mutlaka yapılmalıdır.

Acil olmayan kraniyal görüntülemenin ise nedeni bilinmeyen motor ve mental geriliği ya da açıklanamayan nörolojik bulgusu olanlara, fokal konvülsiyon geçirenlere, EEG’de selim parsiyel veya primer jeneralize epilepsiyi destekleyen bulgusu olmayan veya 1 yaşın altındaki tüm çocuklara yapılması önerilir.

Sonuç olarak tüm laboratuvar incelemelerinin seçiminde yaş belirleyici bir etmendir.

8 Kasım 2015

İlk Ateşsiz Konvülsiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım

Kliniğe konvülsiyon sırasında ya da sonrasında getirilen çocuğa öykü ve muayenesini takiben tanısal amaçlı bir dizi laboratuvar tetkiki yapılır. Rutin biyokimyasal inceleme yapılmalı mı? Standard incelemeye […]
8 Kasım 2015

Epilepsi nedir?

AİLELER İÇİN SARA HASTALIĞI (EPİLEPSİ)  Beynimiz milyonlarca sinir hücresi ve bunları destekleyen hücrelerden oluşmuşlardır. Beynimizdeki hücreler birbirleri ile karmaşık elektriksel ve kimyasal maddeler vasıtası ile haberleşir […]
8 Kasım 2015

Fetal Nörolojik Değerlendirme

FETAL NÖROLOJİ Prof Dr Burak Tatlı Bu yazının amacı prenatal tarama sırasında tespit edilen sık karşılaşılabilinen bazı gelişimsel beyin anomalilerin Fetal USG, MR yöntemlerinden faydalanılarak prognostik […]
8 Kasım 2015

Riskli Yenidoğan Değerlendirme

  YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI Yenidoğan konvülziyonu, postnatal 0-28. günler arası bebeklerin nörolojik hastalıklarında en sık karşılaşılan klinik işarettir. Yenidoğan nöbetlerinin % 80’i hayatın ilk 2 gününde ortaya […]